[ Overseas Students ]
Overseas Students

Long-term Exchange Programs 

 

University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) 3+2 Program

 

Qiu Junjie, Civil Engineering

Grade 2010

 

Zhu Kaijun, Civil Engineering

Grade 2010

Zhang Jingheng, Civil Engineering

Grade 2010

 

Fan Yuecheng, Civil Engineering

Grade 2010

 

 

                                        

China-France 4+4 Program

 

Tang Tao, Civil Engineering

Grade 2010

L'école Centrale de Lyon

 

Tan Qingquan, Civil Engineering

Grade 2010

Ecole Centrale Paris

Zhang Ke, Mechanical Engineering

Grade 2010

Ecole Centrale de Lille

 

Deng Junwen, Transportation

Grade 2010

Ecole Centrale de Lille

Tang Kejia, Civil Engineering

Grade 2011

Ecole Centrale de Lille

 

 Shen Feng, Electrical Engineering

Grade 2011

Ecole Centrale Marseille

 Xie Yue, Civil Engineering

Grade 2011

Ecole Centrale Marseille

 

Zou Qiyang, Civil Engineering

Grade 2012

Ecole Centrale Paris

Feng Yuting, Transportation

Grade 2012

Ecole Centrale Paris

 

 Su Liyuan, Transportation

Grade 2012

L'école Centrale de Lyon

Fan Qiaochu, Transportation

Grade 2012

Ecole Centrale Marseille

 

                 

 

2+2 Joint-Degree Program

 

 

  Jiang Shumeng, Mechanics

Grade 2010

Oklahoma State University

 

   Qin Xiao, Mechanics

Grade 2010

KU Leuven(Hogeschool Groep-T Leuven)

 

  Shao Shuai, Transportation

Grade 2011

Oklahoma State University

 

 Liu Chang, Electrical Engineering

Grade 2011

Oklahoma State University

 

 

   Wu Bin, Mechanical Engineering

Grade 2011

KU Leuven(Hogeschool Groep-T Leuven)

 

 Yan Jie, Electrical Engineerin

Grade 2011

KU Leuven(Hogeschool Groep-T Leuven)

 

 

Zeng Dali, Mechanical Engineering

Grade 2012

Oklahoma State University 

 

 Yu Lingwei, Mechanical Engineering

Grade 2012

Oklahoma State University

 

Zhang Jingyun, Mechanical Engineering

Grade 2012

Oklahoma State University


 

 

1+2+1 Joint-Degree Program

 

 

 

Pan Ruoheng

Grade 2012

Northern Arizona University


Xi Qian

Grade 2011

George Mason University


 

 

 

Short-term Exchange Programs 

 

Cornell University(CU)

Short-term Exchange

 

 

 

Zhu Kaijun, Civil Engineering

Grade 2010

 

Yi Da, Civil Engineering

Grade 2010

 

 

 

Technical University Munich(TUM)

Short-term Exchange

 


 

Yang Fuqian, Computer Science & Engineering

Grade 2011

 

 

 

National Chiao Tung University(NCTU)

Short-term Exchange

 

 

 

Cai Bohan, Transportation

Grade 2011

 

 

 

 

Study Tour Programs  

 Oklahoma State Unversity(OSU)

Study Tour Porgram 

 

Cui Can, 2010

Fan Yuecheng, 2010

Lou Sheng, 2010

Zhang Siqi, 2010

Wang Feng, 2010 

Jiang Shumeng, 2010 

Xu Tianfang, 2010 

Yang Hang, 2010 

Liu Zhongheng, 2010 

Guo Chang, 2010 

Chen Danwen, 2010 

Liu Jing, 2010 

Zhang Xinyi, 2010 

Yi Da, 2010 

Zhu Kaijun, 2010 

Wu Hao, 2010 

Wei Dehao, 2010 

Qiu Junjie, 2010 

Shen Shipeng, 2010 

Liang Li, 2010 

Dai Zhizai, 2010 

Wu Yi, 2010 

Deng Junwen, 2010 

Gao Yang, 2010 

Ding Jianbing, 2010 

Xu Jia, 2010 

Li Ruosi, 2010 

Wang Jian, 2011

Zhang Nianye, 2011 

Hou Wen`ang, 2011 

Shao Shuai, 2011 

Jin Jing, 2011 

Zhao Tianyu, 2011 

Liu Feiying, 2011 

Wan Zun, 2011 

Zhang Jieru, 2011 

Wu Xiao, 2011 

Jiang Bingjie, 2011 

Shen Wei, 2011 

Yan Jie, 2011

Xu Xikun, 2011 

Chen Hongjing, 2011 

Zhou Kaiqi, 2011 

Yao Mingqi, 2011 

Li Guodong, 2011 

Liu Xia, 2011 

Liu He, 2011 

Guo Shanchuan, 2012 

Zhang Jingyu, 2012 

Feng Xiang, 2012 

Zeng Dali, 2012 

Lin Chengjie, 2012 

Fan Luxing, 2012 

Xu Liyuan, 2012 

Gao Yucheng, 2012 

Tian Xiangxi, 2012 

Yu Han, 2012 

Hou Yuqing, 2012 

Fu Sai, 2012 

Wang Yanzhong, 2012 

Li Wentao, 2012 

Gao Ziran, 2012 

Lu Ke, 2012 

 

 

 National Chiao Tung University(NCTU)

Study Tour Porgram

 

Qi Guoqiang, 2011

Chen Zhemin, 2011

Huang Yansong, 2011

Xia Wuyang, 2011

Jiang Wenwen, 2011

Wu Bin, 2011

Wu Tingting, 2012

An Feng, 2012

Su Liyuan, 2012

Gan Jinhan, 2012

 

 

 

the Hong Kong Polytechnic University(HKPU)

Study Tour Porgram

 

Gao Shengfu, 2010

Lan Yunkai, 2010

Zhou Bowen, 2010

Wu Zhipeng, 2010

Chen Yuanlin, 2010

Gao Shan, 2010

Zhou Kaiqi, 2011

Tang Kejia, 2011

Hong Ru, 2011

Xie Yue, 2011XML 地图 | Sitemap 地图